NO.1 D5+ Firmware
June 6, 2017
NO.1 G6 Firmware
June 6, 2017

NO.1 G7 Firmware


NO.1 G7 Smartwatch

NO.1 G7

Version A: Chinese (default), Traditional Chinese, English https://goo.gl/M9sXjZ 20161222


Version B: English (default), Chinese, German, Spanish, Italian, French, Portuguese, Russian, Turkish https://goo.gl/VQzMj9 20161222


Version C: English (default), Chinese, Russian, Indonesian, Malaysian, Polish, Vietnamese, Hebrew, Arabic, Persian, Thai, Burmese https://goo.gl/obWiJB 20161222


Version D: English (default), Chinese, Czech, Dutch, Polish, Greek, Croatian, Dutch, Romanian https://goo.gl/UWdYSO 20161222


Version E: English (default), Korean https://goo.gl/VA5tvL 20161230


Version F: English (default), Japanese https://goo.gl/RCFcgR 20161230


Firmware upgrade step: www.chinawatchs.com/mtk-smartwatch-update-the-proper-way/